ДОГОВІР ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(КОРИСТУВАЧА УГОДА)
Дана оферта адресована фізичним особам і є публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Польцевої Інеси Ігорівни укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на умовах, описаних нижче.

1. Загальні положення

В цьому Договорі наведені нижче терміни мають таке значення:

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір, Оферта) – цей публічний договір на надання інформаційно-консультаційних послуг, який вважається укладеним між Замовником та Виконавцем з моменту здійснення його акцепту Замовником.

Замовник – фізична особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених в ній умовах.

Виконавець – Фізична особа-підприємець Польцева Інеса Ігорівна, що надає інформаційно-консультаційні послуги Замовнику на умовах цієї оферти.

Тренінг – це заходи (майстер-класи), що проводяться на умовах цього Договору, спрямована на набуття Замовником умінь і навичок у певній сфері діяльності.

Сайт – сукупність Web-сторінок, виконана в єдиному візуально-графічному рішенні (дизайні), об'єднана єдиною інформаційною концепцією і доменним ім'ям http://inesapoltseva.com/, що надає можливість здобувати послуги Виконавця.

Посилання – об'єкт гіпертекстового документа, що містить покажчик на інший гіпертекстовий документ або сайт і службовець для здійснення переходу до зазначеного документа або сайту.

Послуги – послуги Виконавця з організації та проведення для Замовника тематичних тренінгів, забезпечення доступу Замовників до тренінгів та електронних версій тренінгів а також інші супутні інформаційні послуг Виконавця, здійснювані за цим Договором.

2. Предмет договору

 • Виконавець зобов'язується надавати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги відповідно до умов цього Договору шляхом організації та проведення тематичних авторських тренінгів, в тому числі в інтерактивному (онлайн) форматі, а Замовник зобов'язується отримувати надані йому послуги і оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором.

 • Виконавець розміщує на Сайті перелік доступних тренінгів, а також їх істотні умови: назва, тематику тренінгу; дату початку, розклад, тривалість, вартість тренінгу; інформацію про ведучого тренінгу; орієнтовну програму тренінгу, а також навички і знання, з якими Замовник буде ознайомлений в разі проходження тренінгу.

 • Цей договір вважається укладеним (акцепт оферти) в повному обсязі з моменту заповнення особою відповідної заявки (кнопка «Записатися», «Взяти участь» і подібні) на участь в одному з тренінгів, зазначених на Сайті. Договір в будь-якому випадку вважається укладеним (на залежно від порядку записи на тренінг) в разі здійснення особою оплати вартості послуги Виконавця або її частини.

 • З моменту, зазначеного в п. 2.3. цього Договору, особа стає стороною цього Договору і набуває статусу Замовника.

 • Укладення цієї Угоди означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору без будь-яких винятків і / або обмежень, а також всіх періодично вносяться до них Виконавцем змін і доповнень.

3. Умови та порядок надання послуг

 • Замовником послуг і стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, які досягли вісімнадцяти років і володіють повною дієздатністю. Заповненням заявки на Сайті і оплатою послуг Виконавця особа підтверджує, що є повнолітнім фізичною особою і має повну дієздатність.

 • У разі, якщо особа, яка не досягла вісімнадцяти, має бажання отримати послуги Виконавця, цей Договір в інтересах неповнолітньої особи може бути укладений його законним представником. В такому випадку стороною Договору та Замовником послуг виступає законний представник неповнолітньої особи, і Заявка на надання послуг повинна бути заповнена ним.

 • При заповненні заявки Замовник вказує свої прізвище, ім'я, по батькові, адресу своєї електронної пошти (e-mail), номер мобільного телефону, а також іншу інформацію, зазначену на Сайті або запитувану Виконавцем. У разі необхідності Виконавець в зручній для нього формі може зажадати від Замовника надання копій документів, що підтверджують зазначену Замовником інформацію. В такому випадку Замовник зобов'язаний надати копії таких документів шляхом направлення їх скан-копій на електронну адресу Виконавця або іншим шляхом, зазначеним Виконавцем.

 • Надаючи запитувану інформацію та / або копії документів, Замовник тим самим підтверджує, що вони є повними, достовірними і коректними, а також надані Замовником особисто. Приймая умови цього Договору, Замовник дає свою згоду на обробку, а також використання його особистих даних і інформації про ньому.

 • Після заповнення Заявки Замовник оплачує послуги Виконавця будь-яким із зазначених в цьому Договорі або на Сайті способів.

 • Виконавець надає Замовнику послуги в формі проведення сплаченого Замовником тренінгу згідно з істотними умовами такого тренінгу, зазначеними на Сайті.

 • Тренінг може проводиться як Виконавцем особисто, так і іншими особами, що залучаються Виконавцем з трудових або цивільно-правовими договорами.

 • Замовник, який брав участь в тренінгу, а також виконував завдання / завдання, які на них ставилися, після завершення тренінгу має право отримати сертифікат. Виконавець надає Замовнику сертифікат, який підтверджує проходження Замовником тренінгу з певної тематики. Зазначений сертифікат не належить до сертифікатів державного зразка і не є документом, що підтверджує проходження навчання в будь-якому навчальному закладі.

 • Замовник розуміє і усвідомлює, що під час проведення тренінгу може проводитися телевізійна і / або відеозйомка та / або аудіозапис тощо Прийняттям Договору Замовник дає дозвіл Виконавцю здійснювати таку зйомку / запис і використовувати її результати в будь-якій формі і будь-якими способами без узгодження з Замовником, в тому числі у всіх проектах і / або заходах, які організовуються і / або проводяться Виконавцем.

 • Виконавець не надає Замовнику ніяких прямих або непрямих гарантій за винятком тих, які прямо вказані в тексті Договору.

 • Сторони цього Договору підтверджують і погоджуються, що Послуги за цим Договором вважаються наданими, а також прийнятими за фактом їх надання (наприклад, проведення тренінгу; надання засобами електронного зв'язку ключів доступу, надання посилань для скачування відеозапису тренінгу тощо) та оформлення їх актами прийому-передачі не потрібно.

4. Ціна послуги. Порядок розрахунків

 1. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

 2. Розрахунок між Сторонами здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (вказаний на Сайті або в направленому Замовнику рахунку) або в готівковій формі згідно чинного законодавства України.

 3. Ціна конкретної послуги дорівнює зазначеної на Сайті вартості тренінгу, обраного Замовником.

 4. Після заповнення Замовником Заявки на участь у тренінгу, Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату послуг (по електронній пошті або іншим способом, зручним для Виконавця), з огляду на бажаний спосіб оплати тренінгу.

 5. Не залежно від обраного Замовником способу оплати, Замовник зобов'язується не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати початку обраного ним тренінгу здійснити попередню оплату в розмірі не менше 50% (п'ятдесяти) відсотків від заявленої на сайті вартості тренінгу. Подальша оплата послуги здійснюється з урахуванням оплати зазначеної суми. Замовник вважається зареєстрованим на конкретний тренінг з моменту здійснення зазначеної в цьому пункті передоплати.

 6. Замовник має право здійснити оплату обраного ним тренінгу одним із зазначених способів (якщо інше не визначено в умовах конкретного тренінгу на Сайті Виконавця):

  • шляхом здійснення 100% (сто процентної) передоплати не пізніше дати початку тренінгу. Оплата повинна бути здійснена в повному розмірі, зазначеному на Сайті Виконавця.

  • шляхом оплати вартості тренінгу частинами (щомісячними платежами). У разі розбивки оплати тренінгу на кілька платежів загальна вартість тренінгу може відрізнятися від тієї, яка оплачується за 100% передоплатою. Розмір щомісячного платежу і загальна вартість послуг вказується на Сайті Виконавця. Перший платіж повинен бути довершити не пізніше дати початку тренінгу, а наступні – протягом 30 календарних днів з моменту кожного попереднього платежу.

  • іншим способом, окремо погодженими між Сторонами або зазначеним на Сайті.

 7. Моментом оплати послуг вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або момент отримання Виконавцем коштів від Замовника, заздалегідь ними обумовленим іншим способом.

 8. Розрахунки по перерахуванню Замовником грошових коштів за даним Договором, в тому числі банківська комісія, покладається на Замовника.

 9. Виконавець може в односторонньому порядку змінити вартість тренінгу до моменту його оплати Замовником, шляхом публікації нової ціни на Сайті.

 10. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору, неотримання Замовником оплачених послуг (у зв'язку з їх неповною оплатою або з будь-яких інших причин), не проводиться, якщо Сторони не досягнуть окремої домовленості про інше.

5. Права і обов'язки Виконавця

 1. Виконавець має право:

  • Виконавець має право зберігати, обробляти і використовувати персональні дані Замовника з метою якісного надання послуг за цим Договором.

  • Самостійно визначати всі умови проведення тренінгів;

  • Відмовити особі в укладенні Договору та надання послуг без пояснення причин.

  • На свій власний розсуд оновлювати, змінювати і / або видаляти тренінги, а також будь-яку опубліковану на Сайті інформацію; оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сайту, програми трансляції та подібне за своїм власним усмотреніюбез окремого повідомлення Заказчіка.Ісполнітель має право повідомляти Замовника про вироблених модифікаціях за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті і / або листом на адресу електронної пошти та / або іншими способами;

  • Здійснювати на ім'я Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, тренінгах тощо.

  • Виконавець має право в односторонньому порядку в будь-який момент змінювати дату початку тренінгу, розклад тренінгу, тривалість тренінгу / кількість сеансів тренінгу (+/- 10%), провідного тренінгу, програму тренінгу, а також інші умови, повідомивши Замовника (шляхом розміщення оновлених даних на Сайті і / або по електронній пошті або іншим способом) не пізніше трьох днів з моменту прийняття такого рішення. Зазначені зміни не впливають на якість послуги, що надається і не можуть бути підставою для відмови Замовником від отримання послуг.

  • Виконавець в ході надання послуг має право вимагати у Замовника рішення задач / виконання завдань-здійснення Замовником певних дій, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення тренінгів.

  • Виконавець має право анулювати участь Замовника у тренінгу без повернення внесеної плати в разі порушення Замовником правил поведінки на тренінгу, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми тренінгу, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи ведучого тренінгу, персоналу або учасників.

  • Виконавець має право анулювати участь Замовника у тренінгу в разі встановлення факту передачі Замовником ключа доступу для участі в тренінгу третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в тренінгу, третім особам.

  • Відмовитися в односторонньому порядку від Договору в разі недотримання Замовником порядку і терміну оплати послуги / або іншого порушення Замовником умов цього Договору.

  • Вимагати від Замовника виконання вимог цього Договору.

 2. Виконавець зобов'язується:

  • Надати послуги на умовах, визначених цим Договором.

  • На вимогу Замовника надати йому цей Договір, оформлений в письмовій формі. Договір в письмовій формі надається Замовнику в офісі Виконавця тільки після здійснення повної оплати відповідного тренінгу.

  • У міру можливості інформувати (попереджати) Замовника про додаткові умови і майбутні зміни в порядок проведення тренінгу шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або листом на адресу електронної пошти та / або будь-яким іншим способом;

  • Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань проведення тренінгу.

  • У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі в тренінгу на умовах Договору.

  • На вимогу Замовника надавати йому повну і достовірну інформацію про наданої послуги.

6. Права і обов'язки Замовника

 1. Замовник має право:

  • Самостійно вибирати цікаві для його тренінги.

  • Отримувати послуги згідно з умовами цього Договору

  • В односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. Така відмова не дає Замовнику права на повернення сплачених ним коштів.

  • Отримувати консультації з технічних питань, проведення тренінгу.

 2. Замовник зобов'язується:

  • У повному обсязі виконувати і не порушувати умов цього Договору.

  • У повному обсязі оплатити обраний Замовником тренінг.

  • Отримувати послуги за цим Договором особисто, не передавати третім особам ключі доступу до тренінгу.

  • Виконувати завдання / завдання, надані Виконавцем в строки і в формі, зазначені Виконавцем.

  • Представляти Виконавцю тільки точну, актуальну і повну інформацію про себе. У разі зміни такої інформації-протягом двох календарних днів за допомогою електронної пошти надавати Виконавцю коректну інформацію, щоб забезпечити її актуальність і повноту.

  • Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх лічногоіспользованія.

  • Замовник зобов'язується не здійснювати запис тренінгів без спеціального на те дозволу Виконавця.

  • Замовнику забороняється:

 3. поширювати відео, аудіозаписи тренінгів будь-якими можливими способами;

 4. поширювати матеріали тренінгу у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів в текстовий формат, і перекладу на інші мови;

 5. використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, наприклад, для самостійного проведення тренінгів для третіх осіб за матеріалами, отриманими від Виконавця;

 6. використовувати отриману від Виконавця інформацію та знання (без обмеження) з метою створення подібного і / або конкурентного продукту або сервісу або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди;

 7. допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця.

7. Відповідальність сторін

 1. Виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов'язань або запевнень щодо послуг, що надаються, включаючи, (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач і пожеланійЗаказчіка.

 2. Виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в зв'язку з користуванням послугами Виконавця.

 3. Виконавець докладає всіх розумних заходів і докладає зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.

 4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов'язань, пов'язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини надає послуги хостингу або інших осіб),

 5. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та / або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення та оплати послуг в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.).

 6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення Замовника, інтернет-сервісів для організації відео-конференцій, а також Виконавця.

 7. Замовник розуміє і приймає умова, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.

 8. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вини Виконавця; відсторонення Замовника від участі в тренінгу в зв'язку з порушенням Договору; відмови Замовника від цього Договору та / або послуг через суб'єктивні причини і т.д., кошти, сплачені Замовником за послуги, не повертаються.

 9. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми тренінгу, розкладу сеансів тренінгу та інших умов тренінгу.

 10. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не проводить тренінг в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного тренінгу в нові терміни.

 11. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором, в будь-якому випадку не може перевищувати суму платежу, сплаченого Виконавцю Замовником.

8. Права інтелектуальної власності

 1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.

 2. Сторони прийшли до беззастережного згодою, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо-, відео-, графічні і будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв'язку з одержанням ним послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю / іншим їх правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

 3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надається Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування .

 4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати Реквізити доступу до тренінгу третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.

9. Умови конфіденційності

 1. При оформленні заявки, здійсненні оплати послуг і користуванні такими послугами Замовник надає Організатору особисті дані і свою добровільну згоду на обробку та використання його персональних даних для цілей цього Договору, а також з метою просування сайту та послуг Виконавця різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого аналізу персональних даних.

 2. Замовник надає інформацію, в тому числі що стосується персональних даних Замовника, наприклад, адреса його електронної пошти, номер телефону, паспортні дані, а також іншу інформацію, що відноситься до персональних даних відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права.

 3. Надана Замовником або стала відомою в рамках цього Договору інформація використовується Виконавцем для укладення цього Договору, для виконання своїх зобов'язань перед Замовниками; поліпшення якості надаваних Замовникам послуг і для інших цілей, що не суперечать законодавству.

 4. Виконавець може використовувати особисту інформацію Замовників, а також інформацію, отриману анонімно, для показу цільових рекламних оголошень.

 5. Виконавець приймає можливі і розумні заходи для того, щоб убезпечити себе і всіх Замовників від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття чи знищення збережених даних

10. Термін дії договору

 1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепт оферти) і діє до повного і належного виконання Сторонами зобов'язань за ним чи його розірвання.

 2. Цей Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування послугами Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.

11. Заключні положення

 1. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

 2. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, регульованих цим Договором, повинні вирішуватися в компетентному суді за місцем знаходження Виконавця з обов'язковим дотриманням досудового претензійного порядку врегулювання суперечок. Вирішення спорів здійснюється із застосуванням права України. Мова судочинства – державна мова України.

 3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов цього Договору.

 4. Виконавець має право в будь-який момент змінювати цей Договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника. Зміни Договору вступають в силу після їх публікації на Сайті. Замовник самостійно відстежує зміни умов Договору. Якщо після внесення змін Замовник продовжив користування послугами, це означає, що він беззастережно прийняв всі зміни (нову редакцію Договору).

 5. Виконавець має право розпоряджатися всіма права за цією угодою третім особам без згоди Замовників.

 6. Виконавцем за цим Договором виступає Фізична особа-підприємець Польцева Інеса Ігорівна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі, ІПН 3434104148.